Kerhon säännöt

Långvikin venekerho-Långvik Båtklubb ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Långvikin venekerho – Långvik Båtklubb ry ja sen kotipaikka on Kirkkonummen kunta.
Yhdistyksen kokouksessa jäsen saa käyttää joko suomen tai ruotsin kieltä ja hänellä on oikeus saada ilmoitukset ja pöytäkirjaotteet joko suomeksi tai ruotsiksi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoitus on ylläpitää ja kehittää luonnon ja ympäristön huomioon ottavaa veneilyharrastusta, hyviä vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja, veneilyturvallisuutta sekä venetuntemusta.

3§ Yhdistyksen toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus-, koulutus-, kokous- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä valvoo jäsentensä yhteisiä etuja veneilyyn liittyvissä asioissa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa veneiden laituripaikka- ja talvisäilytystoimintaa jäsenilleen ja ylijäävien paikkojen osalta ulkopuolisille, harjoittaa yhdessä toimipaikassa majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

4§ Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi anomuksesta päästä Kirkkonummen kunnan Långvikin alueella asuva henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä hyväksyä yhdistyksen toiminnassa ansioituneen jäsenen.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ Jäsenen eroaminen
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty.

6§ Jäsenen erottaminen ja jäsenen eronneeksi katsominen
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on toiminut yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai on hyvien tapojen vastaisella toiminnallaan haitannut yhdistyksen toimintaa.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi. jos jäsen ei ole maksanut vuosittaista jäsenmaksua kuuden kuukauden sisällä maksun eräpäivästä lukien.

7§ Jäsenmaksut
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous vuosittain.
Liittymismaksua ei peritä jäsenen avio- tai avopuolisolta eikä jäsenen samassa taloudessa asuvalta alle 25 vuotiaalta lapselta.
Jäsenmaksun suuruus on jäsenen avio- tai avopuolisolle 1/3 osa, jäsenen samassa taloudessa asuvalle alle 25 vuotiaalle lapselle 1/3 osa ja jäsenen samassa taloudessa asuvalle alle 19 vuotiaalle lapselle 1/7 osa jäsenen vuosittaisen maksun suuruudesta.
Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

8§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä enintään kuusi (6) ja vähintään neljä (4) muuta jäsentä.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.
Hallituksen toimintakausi on yhdistyksen vuosikokousten välinen aika.
Hallituksesta kesken toimintakauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen tilalle toimintakauden loppuajaksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksella on oikeus toimintaansa varten palkata toimihenkilöitä ja ostaa toimistopalveluja sekä määritellä näille tehtävät ja määrätä maksettavat korvaukset.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Jaostot
Yhdistykselle voi hallitus tarpeen mukaan perustaa rekisteröimättömiä jaostoja hoitamaan hallituksen valvonnassa eri tehtäviä. Jaostojen toimintaa varten on jaoston perustamisen yhteydessä laadittava niille ohjesäännöt (tai toimintaohjeet).

10§ Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilit on yhdessä toimintakertomuksen kanssa on annettava toiminnantarkastajalle helmikuun loppuun mennessä. Tarkastuksesta on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

11§ Nimen kirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

12§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai silloin, kun 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kymmenen (10) äänioikeutettua jäsentä sitä kirjallisesti anoo jotain määrättyä asiaa varten.

13§ Kokousten koollekutsuminen
Yhdistys kutsutaan koolle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla.

14§ Vuosikokouksen työjärjestys
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus sekä jäsenmaksun erääntymisajankohta
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
9. valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12 kokouksen päättäminen.

15§ Yhdistyksen kokouksille esitettävät asiat
Asiat, jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

16§ Äänestys yhdistyksen kokouksissa
Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mentyä tasan ratkaisee arpa. Alle 19 vuotiaalla ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta. Kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla.

17§ Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta koskevan ehdotuksen on saatava vähintään ¾ kannatus läsnä olevien äänimäärästä tullakseen kokouksen päätökseksi.

18§ Muut säännöt
Hallitus päättää satamien järjestys- ja mahdollisista muista säännöistä sekä ohjeista.

19§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidettävässä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 osan kannatus läsnä olevien äänimäärästä.

20§ Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin se kokous, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta. Varat on kuitenkin käytettävä näiden sääntöjen 2§:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.